Vad är personlig assistans?

vad-ar-personlig-assistansVårt svenska samhälle byggs utifrån insikten om allas lika värde, att alla har samma grundläggande behov och ska behandlas med respekt, att mångfald berikar och att varje människa är en tillgång för samhället. Dagens handikappolitik verkar för att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Full delaktighet i samhället och att kunna leva ett liv som andra

1989 tillsatte regeringen en handikapputredning vars utgångspunkt skulle vara att personer med stora funktionsnedsättningar skulle tillförsäkras ett väl fungerande stöd. Utredningens arbete utmynnade i en ny lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft den 1 januari 1994. Enligt LSS skulle personer som omfattas av lagens personkrets ha rätt till vissa insatser om de behöver en sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. De 10 insatserna regleras i 9 § LSS och personlig assistans är en av dem.

Innan LSS trädde i kraft gavs stöd ofta i form av hemtjänst. Hur stödet såg ut varierade ofta från kommun till kommun och många människor var mycket beroende av sin omgivning. Möjligheten till inflytande och en självständig tillvaro var ofta begränsad och möjligheten att bestämma över vem som skulle ge hjälpen och när den skulle ges var mycket liten. Vi erbjuder personligt anpassad assistans för personer med funktionsnedsättning i städer som Malmö, Helsingborg och Halmstad.

Inflytande, självbestämmande och kontinuitet
Genom införandet av personlig assistans skulle du som har en omfattande funktionsnedsättning få ett verkligt inflytande över din egen livssituation, det är du som bestämmer när, hur och av vem den hjälp du behöver ges.

Ansvaret för personlig assistans fördelas på kommunen och staten
Kommunen har ett grundläggande ansvar för insatsen personlig assistans. Överstiger ditt behov av personlig assistans 20 timmar i veckan har du rätt till statlig assistansersättning som regleras i Socialförsäkringsbalken (2010:110, kap. 51). Det är via Försäkringskassan ditt behov av assistansersättning utreds och administreras.

Har du rätt till personlig assistans?
För att ha rätt till personlig assistans enligt 9 § LSS ska du ha behov av hjälp för att klara din hygien, för att klä på dig och klä av dig, för att äta, för att kommunicera med andra eller behöva någon annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig. Du behöver hjälp med de så kallade grundläggande behoven. Du kan behöva ha hjälp med ett, flera eller samtliga grundläggande behov.

Kommunen har en skyldighet att på din begäran utreda dina behov av hjälp och efter sin bedömning besluta om du har rätt till personlig assistans. Ansöker du om personlig assistans hos Försäkringskassan utreds och bedöms din rätt till assistansersättning. Om Försäkringskassan gör bedömningen att ditt behov av personlig assistans för de grundläggande behoven understiger i genomsnitt 20 timmar per vecka avslår Försäkringskassan din ansökan utan att ta ställning till andra behov av assistans. Om så är fallet kan du vända dig till kommunen för att ansöka om insatser enligt LSS. Gör Försäkringskassan bedömningen att dina behov av personlig assistans för de grundläggande behoven överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka tas även hänsyn till andra behov av hjälp och stöd för att bedöma ditt totala hjälpbehov. Det kan till exempel handla om att du vill yrkesarbeta, delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner eller delta i samhällslivet på något annat sätt med hjälp av personlig assistans. Försäkringskassan administrerar assistansersättningen som utbetalas till dig som är assistansberättigad.

Hur kan du anordna din personliga assistans?
För att garantera ditt inflytande och självbestämmande över det stöd du har rätt till är det du som väljer hur du vill anordna din personliga assistans. Du kan välja mellan kommunen, ett brukarkooperativ, en privat anordnare eller att vara egen arbetsgivare. Max Assistans är en privat assistansanordnare som bland annat finns i Helsingborg och Malmö.

Kontakta oss, så berättar vi vad det innebär för dig att välja Max Assistans som din assistansanordnare.