Max Assistans har tillstånd att bedriva personlig assistans

Från och med den 1 januari 2011 måste verksamheter som bedriver

Inspektionen för vård och omsorgpersonlig assistans i privat regi ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ansökan till IVO måste bland annat innehålla en utförlig beskrivning av anordnarens rutiner i olika processer, hur assistansersättningen hanteras och fördelas, hur kompetensförsörjningen hos de personliga assistenterna säkerställs och vilka rutiner och riktlinjer som finns för att barnperspektivet ska beaktas. Dessutom ska den innehålla en redogörelse för den verksamhetsansvariges kunskap inom lagstiftning som berör till exempel LSS.

Som en del av tillståndet krävs det även att Max Assistans AB har ett väl fungerande och användbart kvalitetsledningssystem som verksamheten arbetar efter på ett systematiskt sätt, bland annat genom planering, uppföljning och rutiner för att åtgärda eventuellt uppkomna brister inom verksamhet. Inom kvalitetsledningssystemet rymmer rutiner för dokumentation, kompetensutveckling av personal, utredning av inkommen rapportering enligt Lex Sarah och/eller mottagande av klagomål och synpunkter m.m. Samtliga rutiner är framtagna i enlighet med de lagar och föreskrifter som reglerar verksamheter med stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387).

Varje år utförs även en årlig uppföljning bland annat genom en brukarundersökning som syftar till att informera ledningen och personal om nöjdheten i den kvalité som Max Assistans AB levererar. Egenkontroll utförs i den utsträckning som är nödvändig för att tillförsäkra brukarna god kvalitet i utförandet.

Max Assistans har bedrivit personlig assistans sedan 2002 och tog i december 2011 med glädje och stolthet emot tillstånd att bedriva personlig assistans.

Är du i behov av personlig assistans? Kontakta oss!

christel malmstrom
”För oss är tillståndet en bekräftelse på att vi besitter den kompetens som krävs och att vi arbetar med brukaren i centrum. Som vår kund eller medarbetare kan du känna dig trygg med att Max Assistans är en godkänd assistansanordnare med hög kvalitet.”
Christel Malmström, verksamhetsansvarig